Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

გამოვა გამაფრთხილებელი ფანჯარა (ბ) და პროგრამა მოგთხოვთ სერტიფიკატის განახლებას (გ). სერტიფიკატის განახლების პროცედურა აღწერილია აქ.

Image RemovedImage Added

სურ. 61