Skip to end of metadata
Go to start of metadata

თუ თქვენ სარგებლობთ ბრაუზერით  Google Chrome, პროგრამის საინსტალაციო ვერსია ბრაუზერის მარცხენა ქვედა კუთხეში ჩამოიწერება.

ინსტალაციის დასაწყებად დააჭირეთ ჩამოტვირთულ ფაილს (1), შემდეგ მიყევით ინსტრუქციას.

სურ. 3

 

  • No labels