Skip to end of metadata
Go to start of metadata

თუ თქვენ სარგებლობთ ბრაუზერით  Mozilla Firefox, პროგრამის საინსტალაციო ვერსიის ჩამოტვირთვისას გამოვა ფანჯარა, დააჭირეთ ღილაკს [Save File] (1).

სურ. 1

 

პროგრამის საინსტალაციო ვერსია ჩამოტვირთვას დაიწყებს  ბრაუზერის მარჯვენა ზედა კუთხეში(2).

ინსტალაციის დასაწყებად გახსენით ღილაკი (2), შემდეგ დააჭირეთ ჩამოტვირთულ ფაილს (3)

სურ. 2

და გამოსულ ფანჯარაში მონიშნეთ ღილაკი [OK] (4)

სურ. 3

შემდეგ მიყევით ინსტრუქციას.

  • No labels