View: Recently Updated · Alphabetical · Tree
Title Last Updated By Updated
Page: ავთენტიფიკაციის PIN კოდის განბლოკვა Nino Kazhashvili Dec 06, 2021
Page: ავთენტიფიკაციის PIN კოდის შეცვლა Nino Kazhashvili Dec 06, 2021
Page: კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის განთავსება Nino Kazhashvili Aug 06, 2020
Page: საინსტალაციო ფაილის ჩამოტვირთვა და გაშვება ბრაუზერში Google Chrome Nino Kazhashvili Jul 28, 2020
Page: საინსტალაციო ფაილის ჩამოტვირთვა და გაშვება ბრაუზერში Mozilla Firefox Nino Kazhashvili Jul 28, 2020
Page: სერტიფიკატების ინსტალაცია Adobe Reader-ში Nino Kazhashvili Jul 28, 2020
Home page: ყველაფერი კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის შესახებ Nino Kazhashvili Jul 23, 2020
Page: შტამპის PIN კოდის განბლოკვა Nino Kazhashvili Jul 29, 2020
Page: შტამპის PIN კოდის შეცვლა Nino Kazhashvili Jul 29, 2020
Page: შტამპის შუალედური პროგრამის გამოყენება Vladimer Pirtskhalava Dec 06, 2021
Page: შუალედური პროგრამის გადმოწერა Nino Kazhashvili Jul 28, 2020
Page: შუალედური პროგრამის ინსტალაცია Nino Kazhashvili Jul 29, 2020
Page: ჭკვიანი ბარათი V.1 Nino Kazhashvili Dec 06, 2021
Page: ჭკვიანი ბარათი V.2 Nino Kazhashvili Dec 06, 2021
Page: ხელმოწერის PIN კოდის განბლოკვა Nino Kazhashvili Dec 06, 2021
Page: ხელმოწერის PIN კოდის შეცვლა Nino Kazhashvili Dec 06, 2021