ზოგადი დანიშნულების ღია გასაღების ინფრასტრუქტურა

წინამდებარე გვერდზე მოცემულია ზოგადი დანიშნულების ღია გასაღების ინფრასტრუქტურის გამოყენებისათვის საჭირო დოკუმენტები და სერტიფიკატები.

სამართლებრივი აქტები

გაცნობებთ, რომ იგეგმება „სანდო და კვალიფიციური სანდო მომსახურების მიწოდების, კრიპტოგრაფიული გასაღებების სერტიფიკატის შექმნის, გაცემისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების გაწევის შინაგანაწესში“ (შემდგომში - შინაგანაწესი) ცვლილებების შეტანა. ამავე შინაგანაწესის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სანდო მომსახურების მიმწოდებელი შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანამადე აქვეყნებს ცვლილებების პროექტს. შინაგანაწესი დამტკიცდება სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში (შემდგომში - სააგენტო) დამტკიცებული წესით ცვლილებების პროექტის გამოქვეყნებიდან არაუადრეს 30-ე დღეს. აღნიშნულ პერიოდში, ყველა დაინტერესებულ პირს საშუალება აქვს, ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები/კომენტარები წერილობით მიაწოდოს სააგენტოს. შესაბამისად ყველა დაინტერესებულ მხარეს აქვს საშუალება არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 28 თებერვლისა სააგენტოს წარუდგინოს საკუთარი პოზიცია, შინაგანაწესში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით.

სერტიფიკატები

GEO Root CA

სერტიფიკატის გამცემი ძირითადი ორგანო

SHA-256: A5BB06A558BA166F5AADD48A4BCB9CF5A82892236868013D03143009791D5AED
გადმოწერა

GEO Authentication CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო პირადობის (ბინადრობის) მოწმობაზე გაცემული ავთენტიფიკაციის სერტიფიკატებისათვის

SHA-256: 4F38D39C7AEE9708381A73FB6BF542167432769769D597E966F6D80493B097B2
გადმოწერა

GEO Signing CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო პირადობის (ბინადრობის) მოწმობაზე გაცემული ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატებისათვის

SHA-256: 9BBCFE3752D190B4F7B5AEDA1394195E58CA4EC055F72AE6445534B18BBBECDA
გადმოწერა

Biometric Encryption CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო ბიომეტრიული მონაცემების შიფრაციის სერტიფიკატებისათვის

SHA-256: 6C484FFAAAA6EBA89D7E6A2FE64E4E75A204D826B8D389C4AACD131592CDB8F1
გადმოწერა

GEO ESeal CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო ციფრული შტამპის სერტიფიკატებისათვის

SHA-256: 662B25B2FA17DB6650D17F542F36AEDA35D8BE1E1FD74DD610C4D6BE4E37FA66
გადმოწერა

SDA TimeStamping CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო დროის აღმნიშვნელი ერთეულების სერტიფიკატებისათვის

SHA-256: 4BF66A97CD053E7E111ACF1FF179E0ED3422EC8F2B6461135B8F159FA4D5EFAA
გადმოწერა

დროის აღმნიშვნელი ერთეულების სერტიფიკატები

2048-ბიტიანი დროის აღმნიშვნელი ერთეულების სერტიფიკატები

4096-ბიტიანი დროის აღმნიშვნელი ერთეულების სერტიფიკატები