ზოგადი დანიშნულების ღია გასაღების ინფრასტრუქტურა

წინამდებარე გვერდზე მოცემულია ზოგადი დანიშნულების ღია გასაღების ინფრასტრუქტურის გამოყენებისათვის საჭირო დოკუმენტები და სერტიფიკატები.

სამართლებრივი აქტები

სერტიფიკატები

GEO Root CA

სერტიფიკატის გამცემი ძირითადი ორგანო

SHA-256: A5BB06A558BA166F5AADD48A4BCB9CF5A82892236868013D03143009791D5AED
გადმოწერა

GEO Authentication CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო პირადობის (ბინადრობის) მოწმობაზე გაცემული ავთენტიფიკაციის სერტიფიკატებისათვის

SHA-256: 4F38D39C7AEE9708381A73FB6BF542167432769769D597E966F6D80493B097B2
გადმოწერა

GEO Signing CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო პირადობის (ბინადრობის) მოწმობაზე გაცემული ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატებისათვის

SHA-256: 9BBCFE3752D190B4F7B5AEDA1394195E58CA4EC055F72AE6445534B18BBBECDA
გადმოწერა

Biometric Encryption CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო ბიომეტრიული მონაცემების შიფრაციის სერტიფიკატებისათვის

SHA-256: 6C484FFAAAA6EBA89D7E6A2FE64E4E75A204D826B8D389C4AACD131592CDB8F1
გადმოწერა

GEO ESeal CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო ციფრული შტამპის სერტიფიკატებისათვის

SHA-256: 662B25B2FA17DB6650D17F542F36AEDA35D8BE1E1FD74DD610C4D6BE4E37FA66
გადმოწერა

SDA TimeStamping CA

სერტიფიკატის გამცემი დაქვემდებარებული ორგანო დროის აღმნიშვნელი ერთეულების სერტიფიკატებისათვის

SHA-256: 4BF66A97CD053E7E111ACF1FF179E0ED3422EC8F2B6461135B8F159FA4D5EFAA
გადმოწერა

დროის აღმნიშვნელი ერთეულების სერტიფიკატები

2048-ბიტიანი დროის აღმნიშვნელი ერთეულების სერტიფიკატები

4096-ბიტიანი დროის აღმნიშვნელი ერთეულების სერტიფიკატები