სუბიექტების სერტიფიკატების სანახი

სუბიექტების სერტიფიკატების მიღება შესაძლებელია LDAPv3 პროტოკოლის მეშვეობით, ldap.id.ge მისამართზე განთავსებული დირექტორიის მომსახურების მეშვეობით. მომსახურება ავთენტიფიკაციას არ საჭიროებს.

სანახი შემდეგ ინფორმაციას:

  • პირადობის (ბინადრობის) მოწმობაზე გაცემულ ფიზიკური პირის ავთენტიფიკაციის მოქმედ სერტიფიკატებს;
  • პირადობის (ბინადრობის) მოწმობაზე გაცემულ კვალიფიციური ელექტრონულ ხელმოწერის როგორც მოქმედ, ისე არა აქტიურ სერტიფიკატებს;
  • ორგანიზაციის ავთენტიფიკაციის მოქმედ სერტიფიკატებს;
  • კვალიციფიურ ელექტრონულ შტამპის როგორც, მოქმედ, ისე არა აქტიურ სერტიფიკატებს.

სანახში ქვეყნდება მხოლოდ ის სერტიფიკატები, რომელთა გამოქვეყნების შესახებ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიღებული აქვს თანხმობა, შესაბამისი პოლიტიკით ან/და შინაგანაწესით განსაზღვრული წესით. სუბიექტებს უფლება აქვთ, უკან გაიხმონ საკუთარი თანხმობა.

ფიზიკური პირის ან ორგანიზაციის ავთენტიფიკაციის სერტიფიკატი წაიშლება ldap.id.ge დირექტორიიდან, თუ მისი მოქმედება შეჩერდება, გაუქმდება ან ვადა გაუვა.

დირექტორიაზე წვდომა შესაძლებელია იმ პროგრამებიდან, რომელსაც აქვს LDAP სერვერის მხარდაჭერა.

დირექტორიის მომსახურების ტექნიკური აღწერა

დირექტორიის LDAPv3 გამოყენებით. მომსახურებაზე წვდომა შეუზღუდავია, მონაცემთა გაცვლა ხდება SSL/TLS პროტოკოლით და არ საჭიროებს SSL/TLS კლიენტის ავთენტიფიკაციას.

ქვემოთ მოცემულია დირექტორიის სტრუქტურის დეტალური აღწერა, რომლის ცოდნაც მნიშვნელოვანია მონაცემების მოსაძებნად.

LDAP-ის სტრუქტურა

ძებნის განხორციელება

დირექტორიაში სასურველი სერტიფიკატის მოსაძებნად საჭიროა ზუსტად იცოდეთ cn ან uid ველის მნიშვნელობა და მიუთითოთ იგი LDAP მოთხოვნაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძებნას წარუმატებლად დასრულდება.

დირექტორიის სტრუქტურა (ფიზიკური პირის სერტიფიკატებისთვის)

c=GE, o=Ministry of Justice of Georgia
ou=Civil Registry Agency
cn=GEO Authentication CA
cn=Firstname Lastname 00000000000
cn: Firstname Lastname 00000000000
o: Citizen
uid: PNOGE-000000000000
userCertificate: ‹სერტიფიკატი›
cn=GEO Signing CA
cn=Firstname Lastname 00000000000
cn: Firstname Lastname 00000000000
o: Citizen
uid: PNOGE-00000000000
userCertificate: ‹სერტიფიკატი›

დირექტორიის სტრუქტურა (ორგანიზაციის სერტიფიკატებისთვის)

c=GE, o=Ministry of Justice of Georgia
ou=Public Service Development Agency
cn=GEO ESeal CA
cn=Demo Organization LLC 000000000
cn: Demo Organization LLC 000000000
o: Demo Organization LLC
uid: NTRGE-0000000000
userCertificate: ‹სერტიფიკატი›
cn=GEO Organization Authentication CA
cn=Demo Organization LLC 000000000
cn: Demo Organization LLC 000000000
o: Demo Organization LLC
uid: NTRGE-0000000000
userCertificate: ‹სერტიფიკატი›