Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. სოციალური სტატუსის იდენტიფიკატორი – სპეციალური იდენტიფიკატორი, რომელიც გამოიყენება მოქალაქის უნიკალური იდენტიფიცირებისათვის, ფასდაკლების მიღების დროს სხვადასხვა ობიეტებში როდესაც ის მიიღებს ფასდაკლებას სხვადასხვა ობიექტებში
  2. სოციალური სტატუსები: მაქსიმუმ 5 ჩანაწერი მიმდინარე რეალიზაციაში, თითოეული ჩანაწერი შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
    1. სტატუსის ტიპი
    2. სტატუსის მოქმედების ვადა

...